Användarvillkor privatpersoner

Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2015-04-05

Licensavtal

TimeCenter är en tjänst för att hantera bokningar online, och ägs av TimeCenter AB, org.nr. 556897-7747, Säterigatan 12, 256 67 Helsingborg. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar TimeCenter AB dig begränsad rätt, som varken är exklusiv eller överlåtbar, att öppna, använda och ta del av denna webbplats och det material som återfinns på den endast i syftet att använda TimeCenter's bokningstjänst.

För att undvika tveksamheter, bekräftar och accepterar du härmed att TimeCenter bara erbjuder den beskrivna onlinebokningstjänsten och inte på något sätt är ansvarig för utförandet av tjänsten som bokas via TimeCenter.

Definitioner

Följande definitioner används genomgående i detta avtal.
 • Vi, Oss och TimeCenter syftar alltid på TimeCenter AB som företag eller TimeCenter som tjänst.
 • Webbplatsen syftar på www.timecenter.com och andra sidor som ägs av TimeCenter AB
 • Tjänsteleverantören är den person, företag eller organisation och dess ägare, anställda, partners eller konsulter, som nyttjar TimeCenter för att hantera bokningar online.
 • Slutkunder är de användare som bokar tid hos Tjänsteleverantören, antingen genom att besöka webbplatsen, eller via annan kontakt med Tjänsteleverantören.

Sammanfattning

 • TimeCenter lämnar aldrig ut din personligt identifierbara information till tredje part i marknadsföringssyfte. Din e-post och dina personuppgifter är säkra hos oss.
 • Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga
 • Du samtycker till att fullfölja alla bokningar du gör och att du kommer att följa Tjänsteleverantörens bokningsregler
 • Du samtycker till de avgifter som Tjänsteleverantör tar ut och Tjänsteleverantörens betalningsvillkor.
 • Du är ansvarig för att kontakta Tjänsteleverantören om du inte kan fullfölja din bokning
 • För att förhindra missbruk så sparas din IP-adress

Ändringar i avtalet

TimeCenter AB förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal, utan att meddela detta. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när ändringarna publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter det att ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar. Vänligen kontrollera dessa villkor regelbundet efter ändringar. Datum för senaste ändring finns alltid högst upp i Avtalet.

Användarkonto

 • Om du gör en bokning kommer ett användarkonto att upprättas för dig
 • Du förbinder dig att omedelbart meddela TimeCenter AB om obehörigt nyttjande av ditt konto eller andra säkerhetsintrång.
 • TimeCenter AB kan inte hållas ansvarigt för förluster som drabbar dig på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.
 • Om du registrerar dig på uppdrag av tredje part, t.ex. ett företag, en organisation eller annan person, intygar du genom att registrera dig att du har erforderlig behörighet från tredje part att göra detta.

Användarens skyldigheter

Du garanterar och utfäster att du kommer använda denna webbplats på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i detta Avtal och följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för webbplatsen.

Du förbinder dig att INTE:
 • förorsaka avbrott eller försöka störa webbplatsens drift eller andra användare på något sätt
 • utge dig för att representera TimeCenter AB eller någon annan än dig själv
 • lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet
 • agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda webbplatsen
 • använda webbplatsen för att delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning
 • använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som är avsett för annan användare eller att tillåta tredje part att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor
 • leta efter och/eller utnyttja sårbarheter i systemet eller bryta säkerhetsspärrar utan tillstånd
 • använda mjukvara, verktyg, drivrutin eller annan teknik (inklusive webbläsare, spiders, robotar eller intelligenta agenter) för att störa eller på annat sätt utnyttja webbplatsen på ett onormalt sätt
 • använda automatiska sätt, (inklusive spiders, robotar, crawlers, skärmskrapare och liknande) för att hämta eller bearbeta data från webbplatsen, om detta inte uttryckligen är tillåtet enligt TimeCenter
Brott mot systemsäkerheten kan resultera i åtal. TimeCenter AB har rätt att utreda sådana brott och förbehåller sig rätten att involvera berörda myndigheter. Du förbinder dig också att försvara, ersätta och hålla TimeCenter AB skadeslös från och emot alla direkta och indirekta krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som förorsakats TimeCenter AB, dess dotterbolag, anställda, representanter eller konsulter i samband med din användning av denna webbplats.

Slutkundens skyldigheter

Alla bokningar Slutkunden gör är bindande och måste efterfölja Tjänsteleverantörens bokningsregler. Slutkunden ansvarar för att denne kan fullfölja alla bokningar som gjorts hos Tjänsteleverantören via TimeCenter. Om slutkunden inte kan närvara vid det bokade tillfället, ansvarar slutkunden själv för att kommunicera detta till Tjänsteleverantören. Av säkerhetsskäl sparas Slutkundens IP-adress tillsammans med personligt identifierbar information. Denna lämnas endast ut om det krävs enligt lag eller annan författning, och då endast till domstol eller annan myndighet.

Slutanvändaren är ensamt ansvarig för att följa ytterligare villkor som Tjänsteleverantören kan tillägga för att använda Tjänsteleverantörens produkter och/eller tjänster, inklusive men inte begränsat till att betala de avgifter som tas ut av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören erkänner och accepterar att TimeCenter inte granskar eller verfierar tjänsteleverantörens villkor på något sätt, och att Slutanvändaren är ensam ansvarig för att utföra en egen granskning och bedömning av Tjänsteleverantören, Tjänsteleverantörens villkor och den tjänst som erbjuds av Tjänsteleverantören.

Integritetspolicy

Med ”personligt identifierbar information” (nedan PII) avses varje upplysning som lämnats av dig, som kan användas för att identifiera, kontakta eller söka upp en specifik individ.

Du godkänner att Vi kan behandla din PII för att kunna tillhandahålla TimeCenter's bokningstjänst, för att överföra PII till tredje part som beskrivs här och att vår bearbetning kan innefatta, men inte är begränsad till, manuell eller automatisk åtgärd med PII såsom insamling, registrering, lagring och ändring av PII. Om den PII du tillhandahåller innehåller PII som rör andra personer än dig själv, är du ansvarig för att meddela dessa personer om denna bearbetning och erhålla deras samtycke till detta innan dessa PII tillhandahålls.

TimeCenter AB förbinder sig att, fr o m upprättandet av användarkonto, inte avslöja PII för tredje part, med undantag för utlämnande och överföring av information till TimeCenter AB's samarbetspartners för hantering i ej marknadsföringssyfte, av information som TimeCenter AB enligt lag eller annan författning är skyldig att överlämna till domstol eller annan myndighet, samt för tredje part som förser oss med administrativa tjänster, såsom e-post och SMS-leverantörer. Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med PUL.

Vi har genomfört kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din konfidentiella information från förlust genom olyckshändelse samt från obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande, men vi kan inte garantera att obehörig tredje man aldrig kommer att kunna besegra dessa skyddsåtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som överförs till oss via Internet, och vi accepterar inget ansvar för eventuella oavsiktligt avslöjande av sådan information. Du bekräftar att du lämnar din personliga och konfidentiella information på egen risk.

I den mån att PII kan innehålla personnummer och andra hälsorelaterade uppgifter godkänner du som beskrivs här att vi får behandla sådana uppgifter.
På begäran har du rätt att få information om vilka PII som vi behandlar om dig och hur din PII behandlas. En gång om året har du rätt att få sådan information kostnadsfritt. Du har också rätt att begära rättelse av din PII som behandlas av oss. Du intygar härmed att PII som du tillhandahåller oss är korrekt och att du kommer att meddela oss om eventuella ändringar i denna.

Marknadsföring och länkar

TimeCenter AB förbehåller sig rätten, vilket Tjänsteleverantören samtycker till, att infoga texter, grafik och länkar för marknadsföring av TimeCenter och dess tjänster, på webbplatsen, på Tjänsteleverantörens bokningssida, i meddelande via e-post och SMS, såsom bekräftelser och påminnelser, samt i nyhetsbrev.

Kommunikation från TimeCenter

TimeCenter förbehåller sig rätten att direkt kontakta dig i de fall då detta krävs för att slutföra en bokning, då någon situation har uppstått som kräver kontakt eller i marknadsföringssyfte.

TimeCenter skickar automatiskt e-post och SMS på uppdrag av Tjänsteleverantören till Personal och Slutkunder, t.ex. i samband med bokningar och avbokningar. Tjänsteleverantören ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt och passande för innehållet i sådana meddelande, och att Slutkunder kan svara direkt till denna. TimeCenter ansvarar inte för meddelande som inte kommer fram.

Vårt ansvar

TimeCenter är inte ansvariga för att ge hjälp eller stöd till dig. Vi kan övervaka din användning av tjänsten, i den utsträckning som lagen tillåter, för att säkerställa att dessa användarvillkor efterlevs, för att uppfylla rättsliga krav eller för att skydda våra och andras rättigheter, men framför allt för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på tjänsten.

TimeCenter är aldrig ansvarigt för utförandet av tjänster eller produkter bokade via TimeCenter's bokningstjänst.

Slutkunden accepterar att TimeCenter AB endast tillhandahåller tjänsten för att hantera bokningar online, och att Tjänsteleverantören är ensam ansvarig för det faktiska utförandet av tjänsten som bokas via TimeCenter's bokningstjänst. En uppsägning av ditt användarkonto med TimeCenter kommer följdriktigt inte att automatiskt säga upp avtalet mellan dig och Tjänsteleverantören.

Ansvarsbegränsning

TimeCenter AB, dess ägare, anställda, partners eller konsulter, kan aldrig hållas ansvariga för de skador (direkta eller indirekta), inklusive (men inte begänsat till) förlorad produktion, förlorade avtal, förlorade inkomster, förlorade data, förlorad information eller produkationsavbrott, som på något sätt har samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda webbplatsen eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med detta avtal. Vidare kan inte TimeCenter AB hållas ansvarigt om informationen på denna webbplats innehåller misstag, brister eller felaktigheter.

TimeCenter AB kan inte lämna några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet. Information kan snappas upp och TimeCenter AB lämnar inga garantier för att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element.

TimeCenter AB friskriver sig från alla sådana utfästelser. TimeCenter AB har vidare ingen skyldighet att ersätta användare för något som kan anses vara ett brott av TimeCenter AB mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av en Force Majeure-händelse, dvs omständigheter utanför TimeCenter ABs rimliga kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser med mera. Med detta sagt bör det dock poängteras att alla säkerhets- och driftsåtgärder dagligen vidtas för att säkerställa ett smidigt och driftsäkert system.

Rätt till kompensation

Den enda rätt Slutkunden har till kompensation för tvist med TimeCenter AB, förutom vad som kan följa av tvingande lag, är att sluta använda tjänsten.

Tillämplig lag

Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av TimeCenter AB från dess kontor i Sverige. Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med materiell svensk rätt och skall prövas av svensk domstol om tvist uppstår. Dock kommer du inte att initiera någon rättegång utan att först meddela TimeCenter AB och genom diskussion har provat, under två (2) månader, att nå en förlikning i frågan.

Information om cookies

TimeCenter använder cookies för att underlätta för dig som besökare. Ett exempel på detta är att webbplatsen "kommer ihåg" din e-postadress. Cookies lagras enbart på din dator och inte på webbplatsen. Om du inte vill ta emot cookies, eller bli meddelad om när de placeras, kan du själv ange detta i din webbläsare.
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter