Familjeterapeuterna Syd AB Helsingborg

Hos Familjeterapeuterna Syd erbjuds Du psykoterapi för både individ och familj. Vi använder oss av olika metoder såsom IPT, KBT, och PDT som vi har ackrediterade för genom Region Skåne inom Hälsoval Skåne. Vi tar emot Er antingen privat eller via remiss från Er vårdcentral. Om Du önskar komma via remiss ska Du tala med Din läkare om att Du önskar få hjälp med psykisk ohälsa för besvär såsom depression, nedstämdhet, förlorad livslust och ångestproblematik av olika slag.
Vi erbjuder Familjerådgivning, Familjeterapi, Parterapi, ACT, Integrativ psykoterapi och EFT i privat regi.
Vi har en gedigen erfarenhet av samtal med människor i kris. Magdalena, Victoria, Ida, Anna, Sofia, Erik, Karin, IngMarie, Therese, Ulrika och Johan tar emot både privata kunder och kunder med remiss. Lippe, Ann, Bryndis, Elin, Anne-Christine, Moa, Tobias, Caroline, Emma, Walid, Pelle och Linda tar emot privatbetalande kunder samt Familjerådgivning Höganäs.

Boka tid

Om oss

Anette Kilefors

Jag är beteendevetare, legitimerad Psykoterapeut med inriktning Familj. Jag har sammanlagt 10 års erfarenhet av psykoterapeutiska samtalsbehandlingar med individuella, par och familjer. Jag har arbetat både som egenföretagare och anställd. De senaste 7 åren har jag arbetat som Familjerådgivare och legitimerad Psykoterapeut inriktning Familj inom olika verksamheter. De metoder som jag främst använder mig av är IPT, Interpersonell terapi som korttidsterapi, PDT och Systemteori. Jag arbetade tidigare inom socialtjänsten med flyktingar och inom socialpsykiatrin. Mitt arbetssätt är familjeterapeutiskt/ parterapeutiskt och individuellt med metoderna EFT, relationellt (IPT) och psykodynamiskt (PDT). Min utgångspunkt är att vi alla är beroende av nära relationer på olika sätt men där också du som individ har individuella önskningar och behov. Mitt arbete utgår ifrån ett anknytnings- och mentaliseringsbaserat synsätt, där både individen, paret eller familjen kan stå i centrum. Jag lägger vikt vid att känslomässigt lära sig att "knyta an" bli mer trygg med andra och sig själv. Förutsättningen är också att förstå sig själv bättre både känslomässigt och i handlingar, utgångspunkten kan vara du själv, paret, familjen eller andra nära relationer.
Jag tar emot både individuellt, par, familjer och grupper/ handledning. Då även arbetsplatsgrupper.

Utbildning

 • Beteendevetare
 • Grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning, GSI
 • Legitimerad psykoterapeut inriktning Familj
 • Gestalterapeut med tvåårig grundutbildning i gestaltterapi från gestaltakademin.
 • Vidareutbildad i metoden EFT, Emotionally Focused Therapy.

Emma Fager

Jag är socionom sedan år 2000 och har arbetat med att utreda barnfamiljer, först via socialtjänsten och sedan ca 10 år tillbaka inom en egen verksamhet. Jag är sedan våren 2017 basutbildad i psykodynamisk psykoterapi (s.k steg 1) vid Ersta Sköndal Bräcke högskolan, S:t Lukas utbildningsinstitut i Göteborg. Utbildning i IPT Nivå A (interpersonell psykoterapi). Påbörjar Nivå B i januari 2018. Jag har genom mina yrkesår fått möjligheten att träffa ett stort antal vuxna, barn och familjer med djupgående och komplexa svårigheter, både som individer och som familj. Det har gett mig en stor respekt för det lidande som vuxna, föräldrar och barn kan leva med men även en tro på samtalet som ett sätt att göra förändringar, både inre och yttre. Under min yrkeskarriär har jag fått möjligheten att fördjupa min kunskap om anknytningsteorin genom utbildningar både i Sverige och England. Jag har därför anknytningsteorin som mitt speciella kunskapsfält. För människan handlar det bl.a. om att hitta en balans mellan närhet och distans, mellan beroende och självständighet, att känna sig värd att älskas och hjälpas, att hantera kriser och svåra känslor på ett sätt som är positivt och hjälpsamt för en. När du kommer till mig kommer du att träffa en person som tänker att vi alla ibland upplever nedstämdhet, oro, ångest, har svårigheter i våra relationer eller upplever en livskris. När vi upplever detta kan vi behöva någon att tala med. Samtal med en terapeut kommer att öka möjligheterna för ett minskat psykiskt lidande och ge ett ökat välbefinnande. Tillsammans kommer vi att utforska hur dina svårigheter visar sig, hur de påverkar dig, hur vi ska förstå dem och tillsammans minska dess negativa påverkan på dig och ditt liv.
Jag arbetar även som handledare på uppdrag av olika socialtjänster men även för en Barn- och familjeinstitution. Jag arbetar också med utbildningar inom området anknytning, känsloreglering, mentalisering.

Utbildning

 • Socionom
 • Samtalsterapeut med basutbildning i psykodynamisk psykoterapi, steg 1.
 • IPT Nivå A

Erik Stenlund-Gens

Eva Malmstein

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med inriktning familj och systemteori. Jag är utbildad IPT (interpersonell psykoterapi) terapeut nivå C. Jag har även magisterexamen i socialt arbete. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor inom olika områden och i olika livssituationer. Individuella samtal, parsamtal, familjer och grupper inom socialtjänst (kommuner) och psykiatrisk öppenvårds mottagning inom Region Skåne. Jag arbetar med Familjerådgivning, Familjeterapi samt IPT enligt vårdval psykoterapi inom Hälsoval Skåne.

Utbildning

 • Socionom
 • Leg Psykoterapeut inriktning Familj
 • IPT certifierad terapeut nivå C
 • Familjerådgivare
 • Sexolog

Frida Axelsson

Jag har avslutat 8 av 10 terminer på psykologprogrammet på University of Social Sciences and Humanities (SWPS) i Warszawa, Polen. Hösten 2017 påbörjade jag min nuvarande specialisering på Master nivå inom Klinisk Psykologi som ska leda till en framtida legitimation som Psykolog i Sverige. För att fördjupa mina kunskaper i psykologi har jag även högskolepoäng inom organisationspsykologi från Mittuniversitet och förhandling vid Yale University, USA. Jag har vuxit upp i Sverige, London och Bryssel men bott utomlands större delen av mitt liv. Detta, tillsammans med mina studier i Warszawa, har gett mig många internationella kontakter och breda erfarenheter av människor från olika kulturer och med varierande bakgrunder. Mina psykologstudier har lett mig att tro att varje människa är unik då hens individuella bakgrund, relationer och värderingar influerar beteende, tankemönster och välmående. Därför är det viktigt för mig att lära känna dig som söker hjälp för att tillsammans kunna hålla samtal som är bäst tillämpad till din process till ökad livsglädje. I framtiden planerar jag att arbeta med kognitiv beteendeterapi (KBT) då jag tror att en kombination av att ändra tankemönster och beteende är en god idé för att förstärka och förbättra mental hälsa. Jag kommer att befinna mig på Familjeterapeuterna Syd i Malmö, Helsingborg samt Växjö under Juli-September månad. Hos mig kan du söka rådgivning och information samt att jag kommer att finnas till som psykologassistent där det behövs extra hjälp. Välkommen!

Utbildning

 • Psykologstuderande

Johan Hagström

Jag är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familje­rådgivare vilket är skyddade yrkestitlar och en kvalitétssäkring. Jag har grundläggande psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori, legitimationsgrundande utbildning i Systemteori och vidarutbildat mig i metoden IPT, Inter­personell psyko­terapi. I Sankt Lukas regi har jag fördjupat mig i Själavård. Jag är ackrediterad PDT & IPT terapeut inom vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne.
Jag är utbildad psykoterapeuthandledare enligt UHÄ. Handlednings- och utbildningsuppdrag som är akuella för mig att arbeta med är inom utbildningsinstitutioner, näringsliv, kriminalvård, kyrkliga sammanhang, socialtjänst, skola, vård och omsorg. 30 års erfarenhet av människo­vårdande arbeten inom Vård och Omsorg, Svenska kyrkan, Kriminalvård och Familjerådgivning gör mig trygg i det psykoterapeutiska arbetet med enskilda, par, familjer och grupper. Min mest genomgripande erfarenhet är min förstfödde sons LSS-insatser i hemmet. Min grundsyn på människan och livet vilar på humanistisk och kristen värdegrund. Min syn på psykisk ohälsa är färgad av min professionella kombination av själavård i Luthersk kyrkotradition och psykoterapeutisk skolning. Varje människa har ett unikt reaktionsmönster vid psykisk påfrestning vilket gör att mitt arbetsätt är att möta den hjälpsökande där han eller hon befinner sig i sin livsutmaning. Jag lägger mig vinn om att allians uppstår innan terapin börjar.Min erfarenhet är att det som den hjälpsökande inte har vågat prata om eller saknar verktyg för att hantera, går att förverkliga tillsammans med sin terapeut på både ett lekfullt och allvarsamt sätt. I terapin prövar och tränar den hjälpsökande med terapeutens hjälp på det som inte fungerar utanför terapin och kan i bästa fall våga pröva nyvunnen insikt utanför terapirummet. Den hjälpsökande blir i terapi hos mig bättre rustad att hantera relationer som skapar psykiska ohälsa.

Utbildning

 • Grundutbildning teologie magister­examen vid Lunds och Uppsala universitet 1985-1993
 • Präst­vigd för Lunds stift 1994.
 • Fördjupning inom Själa­vård i Sankt Lukas regi, 1995, 1997-98
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i objektrelationsteori på Sankt Lukas 2000
 • Auktoriserad Familje­rådgivare 2007
 • Legitimerad psykoterapeut med Systemisk, Familje­terapeutisk inriktning vid Lunds Universitet 2012.
 • Ackrediterad IPT,KBT, PDT terapeut inom Vårdval Psykoterapi, region Skåne 2014
 • Certifierad i Sorgbearbetning 2014
 • Psykoterapihandledare enligt UHÄ vid Linköpings Universitet 2016

Lare Kontridze

Psykologassistent, pågående psykoterapeutisk utbildning (steg 1) med inriktning på KBT.

Efter avslutad psykolog utbildning (BSc) i Skottland och (MSc) i Danmark ska jag arbeta på Familjeterapeuterna som psykologassistent. Jag ska införskaffa en psykoterapeutisk utbildning för att sedan kunna göra min PTP-tjänst. Denna ska slutligen leda till en psykolog legitimation.

Den terapeutiska behandling som jag kommer att kunna erbjuda är KBT kort.
KBT metoden har alltid intresserat mig, då jag tror på att många utav människans beteenden är inlärda. Vilket betyder att beteenden som skapar subjektivt lidande kan modifieras vid nya inlärningsprocesser. Men även för att de terapeutiska redskapen som används är evidensbaserade och terapin visar på bra resultat. Inom det terapeutiska sammanhanget arbetar patienten och terapeuten tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket är att genom nya inlärningsprocesser hjälpa patienten förstå sig på beteenden (tankar, känslor och handlingar) och varför dessa uppstår. Patienten och terapeuten arbetar även med beteende förändrande redskap för att ge patienten möjlighet att förändra beteenden som bidrar till och vidmakthåller psykisk ohälsa.
Mitt val av yrke är framvuxet ur det faktum att psykologin ger människor en förståelse för känslor, tankar och handlingar. Därutöver bidrar psykologin även med redskap för att acceptera eller förändra beteenden som bidrar till subjektivt lidande. Jag tror på att det finns en orsak till de flesta beteenden och psykologin hjälper oss att förstå dessa orsaker.

Psykoterapi kan erbjudas på svenska, engelska och ryska.

Utbildning

 • Psykolog

Lisbeth Lippe Stuart

Jag har en kristen och humanistisk grundsyn. Mina teoretiska hörnstenar och redskap i psykoterapiarbetet är främst psykodynamisk psykoterapi, symboldrama och även kbt när den formen passar. Jag har lång erfarenhet att arbeta med skam: identifiering, reducering och hantering.

Min yrkeserfarenhet är lång,ca 45 år, och av skiftande karaktär. Det återkommande är mitt stora intresse och starka tro på vår inneboende läkningsförmåga. Det är en stor förmån att få vara med i processen att underlätta och möjliggöra läkningen. För att bli de hela människor som vi är ämnade att vara tror jag att vi behöver stärka vår medvetenhet om såväl den kroppsliga som andliga och psykiska delen samt den sociala och intellektuella.

Jag har erfarenhet av och utbildning om vuxna med psykiska funktionshinder som ADD, och dess konsekvenser i bla. parrelationer.

Psykosocialt behandlingsarbete på bla fängelser och behandlingshem i Sverige och USA. Familjerådgivare i Falun, Leksands, Kristianstads kommuner samt Svenska kyrkans Familjerådgivning i Lund. Ledare och handledare av grupper för barn till missbrukare samt utbildning av barngruppsledare i Dalarna och Skåne.

Psykosocialt handledningsarbete. Undervisning i små och stora grupper i Feldenkraismetoden, medvetenhet genom rörelse (se vidare hemsida Feldenkraismetoden.org) på ett flertal platser i Sverige och USA.

Psykoterapeutiskt behandlingsarbete främst i mina privata mottagningar samt St Lukasstiftelsens mottagning i Ystad, som jag var med och byggde upp.

I min privata verksamhet har jag arbetat med psykoterapi, parterapi, handledningsuppdrag samt Feldenkraismetoden.

Utbildning

 • Socionomexamenpå Socialhögskolan i Lund.
 • Auktoriserad socionom.
 • Auktoriserad Feldenkraispedagog, Amherst, Mass. USA.
 • Auktoriserad alkohol- och drogterapeut, University of California, Santa Barbara, 1990.
 • Leg. psykoterapeut, S:t Lukasstiftelsen, Lund
 • Ett flertal kortare utbildningar, tex på Ersta till gruppledare av barngrupper enligt CAP-metoden.

Sofia Videgren

Efter avslutad psykologutbildning på Lunds Universitet och är jag tillbaka på min underbara praktikplats Familjeterapeuterna för att göra den PTP-tjänst som ska leda till legitimation. Utbildningen gav erfarenhet av olika typer av behandling, bland annat PDT och KBT såväl som arbete med grupper inom organisationer och olika metoder för utredning och diagnostik. När jag nu äntligen kan välja min väg med större frihet känner jag ett stort engagemang för att utveckla och fördjupa mina kunskaper i terapins konst. Jag är ackrediterad för KBT, vilket alltså kan erbjudas inom högkostnadsskyddet. Jag har ett stort intresse för ACT (acceptance and commitment therapy), CFT (compassion focused therapy), mindfulness och AFT (affekt fokuserad terapi) vilka jag med ökande erfarenhet vill införa i behandling. Jag kan också erbjuda privat behandling, även PDT och parterapi. Jag upplever att det finns en rikedom i att utveckla och ha dessa skiftande infallsvinklar tillgängliga då vi ofta behöver finna vårt personliga sätt att lösa upp de svårigheter som leder oss att ta kontakt och be om hjälp - olika typer av ångest, depression, kanske en känsla av att vara olycklig utan att veta varför eller annan form av själsligt lidande.
I övrigt är jag också intresserad av att utveckla metoder för att inkorporera modern teknik i behandling, exempelvis via Skype eller kontakt via internet för att öka tillgängligheten mellan terapeut och klient, för att överbrygga avstånd, tidsbrist, ekonomi eller andra eventuella hinder för fysisk kontakt.
Mitt val av yrke är framförallt sprunget ur en tro på att det är möjligt för oss alla att undanröja de blockeringar som står emellan oss och att leva ett fullödigt liv där våra mänskliga behov av frihet, kärlek och glädje uppfylls, samt tillägna oss redskap för att hantera det lidande som är en del av att vara människa.
Ni är varmt välkomna att boka tid hos mig på mottagningen i Malmö för terapi, vilket även kan hållas på engelska.

Utbildning

 • Psykologexamen våren 2017

Ulrika Geinäs

Jag arbetar som legitimerad psykoterapeut/ familjeterapeut på min privata mottagning i Göteborg, men också som familjerådgivare i Helsingborg och Göteborg i samarbete med Familjeterapeuterna Syd.

Jag möter enskilda och par, arbetar med kris, livsval, depression, stress, diagnos och rehabilitering men även med beteende eller relationsproblem i vardagen. Frågor som kan då handla om;
• Upplever problem i parrelation eller samliv
• Fastnat i negativa mönster
• Önskar förbättra kommunikationen
• Önskar ökad livskvalité

Terapin vill verka för större förståelse och ge redskap för bättre hälsa och relationer.

Jag har fortbildning inom:
Handledning grupp
Handledning inriktat mot föräldrar i konflikt eller separation.
Krishantering
Socialt arbete/barn och familj
Missbruk


Jag har tidigare arbetat som diakon/ familjeterapeut på samtalsmottagning.


Utbildning

 • Leg psykoterapeut med familjeinriktning
 • Handledare för grupp och processarbete
 • Retreatledare
 • Krishantering MSB
 • Social arbete
 • Missbruksvård
Anette Kilefors
Emma Fager
Erik Stenlund‑Gens
Eva Malmstein
Frida Axelsson
Johan Hagström
Lare Kontridze
Lisbeth Lippe Stuart
Sofia Videgren
Ulrika Geinäs
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter