Byt till Användarvillkor för privatpersoner

Användarvillkor för företag

Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2016-05-16

Licensavtal

TimeCenter är en tjänst för att hantera bokningar online, och ägs av TimeCenter AB, org.nr. 556897-7747, Säterigatan 12, 256 67 Helsingborg. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar TimeCenter AB dig begränsad rätt, som varken är exklusiv, överlåtbar eller vidarelicensierbar, att öppna, använda och ta del av denna webbplats och det material som återfinns på den under abonnemangstiden endast i syftet att använda TimeCenter's bokningstjänst.

För att undvika tveksamheter, bekräftar och accepterar du härmed att TimeCenter bara erbjuder den beskrivna onlinebokningstjänsten och inte på något sätt är ansvarig för utförandet av tjänsten som bokas via TimeCenter.

Definitioner

Följande definitioner används genomgående i detta avtal.
 • Vi, Oss och TimeCenter syftar alltid på TimeCenter AB som företag eller TimeCenter som tjänst.
 • Webbplatsen syftar på www.timecenter.com och andra sidor som ägs av TimeCenter AB och är relaterade till TimeCenter's bokningstjänst.
 • Tjänsteleverantören är den person, företag eller organisation och dess ägare, anställda, partners eller konsulter, som nyttjar TimeCenter för att hantera bokningar online.
 • Huvudadministratören är den person hos Tjänsteleverantören som har det yttersta ansvaret för användandet av tjänsten och förbinder sig att följa villkoren i detta Avtal på uppdrag av sig själv samt Tjänsteleverantören. Huvudadministratören är normalt den som upprättade användarkonto på TimeCenter, och kan i sin tur dela ut behörigheter till andra användare, nedan nämnda Personal och Slutkunder.
 • Personal är alla personer som har någon form av administrativ behörighet i Tjänsteleverantörens bokningssystem och är liksom Huvudadministratören skyldiga att följa villkoren i detta avtal, särskilt punkten Användarkonto.
 • Slutkunder är de användare som bokar tid hos Tjänsteleverantören, antingen genom att besöka webbplatsen, eller via annan kontakt med Tjänsteleverantören.

Sammanfattning

 • TimeCenter lämnar aldrig ut din eller dina kunders personligt identifierbara information till tredje part i marknadsföringssyfte. Din e-post, dina personuppgifter och ditt kundregister är säkra hos oss.
 • Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga
 • Det finns ingen bindningstid och ingen startavgift
 • Du står för support till din personal och dina kunder
 • Du är ansvarig för att kontakta kunden om du inte kan fullfölja dennes bokning
 • 99.9% driftgaranti - Vi garanterar att TimeCenter's bokningstjänst kommer att finnas tillgänglig 99.9% av tiden varje enskild månad, exklusive planerat driftunderhåll.
 • 100% Nöjd-kund-garanti: Du har rätt att säga upp ditt abonnemang inom 60 dagar och få återbetalt alla abonnemangsavgifter och liknande, exklusive förbrukade SMS-krediter

Ändringar i avtalet

TimeCenter AB förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal, utan att meddela detta. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när ändringarna publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter det att ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar. Vänligen kontrollera dessa villkor regelbundet efter ändringar. Datum för senaste ändring finns alltid högst upp i Avtalet.

100% Nöjd-Kund-Garanti

För att du ska kunna prova TimeCenter, erbjuder vi en 100% Nöjd-Kund-Garanti, som innebär att du får tillbaka pengarna du betalt för abonnemanget om du väljer att säga upp ditt abonnemang inom 60 dagar från att du först skapade det aktuella användarkontot. Från att du begärt att utnyttja garantin får du återbetalt dina pengar inom 30 dagar. Förbrukade SMS-krediter återbetalas ej.

Avslut av ditt abonnemang hos oss kommer inte att påverka relationen mellan Slutkunden och Tjänsteleverantören och överenskomna avgifter som en del av ovan nämnda förhållande.

100% Nöjd-kund-garanti gäller inte om du uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot något av villkoren i detta avtal och en sådan kränkning orsakar TimeCenter AB kostnader, avgifter eller skadestånd.

Avgifter & SMS-krediter

Du samtycker till att på förhand betala abonnemangsavgifter som anges på TimeCenter’s hemsida och under "Konto" i din inloggning på TimeCenter, samt övriga avgifter som överenskommits via kommunikation med TimeCenter. Du intygar att adresser och e-postadresser du anger i dina kontoinställningar är giltiga och att TimeCenter kan fakturera dig på dessa om betalning skulle utebli. Då abonnemanget förbetalas finns det ingen bindningstid och det finns inte heller någon startavgift.

För att använda SMS-tjänster i TimeCenter krävs det att du på förhand köper ett antal SMS-krediter. Du ansvarar själv för att fylla på dessa när de börjar ta slut, för att hålla igång SMS-tjänsterna. Alla fakturor kommer att finnas tillgängliga via din Konto-sida.

Om du befinner dig utanför Sverige, men inom EU, och väljer att ange ditt VAT-nummer för att göra ett köp utan moms, så intygar du att det angivna VAT-numret är giltigt och tillhör dig och din verksamhet. Inga avgifter som betalats av dig till TimeCenter återbetalas, med undantag för det som anges i punkten “100% Nöjd-kund-garanti”.

Användarkonto

Om du väljer att bli kund behöver du upprätta ett användarkonto för att få tillgång till vissa sidor och tjänster som kräver särskild behörighet. Om du vill öppna ett sådant konto måste du registrera dig genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i ett registreringsformulär. Du måste då bland annat välja ett lösenord. Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och du ansvarar ensam för alla aktiviteter och uppgifter som lagras på ditt konto.

Du förbinder dig att omedelbart meddela TimeCenter AB om obehörigt nyttjande av ditt konto eller andra säkerhetsintrång. TimeCenter AB kan inte hållas ansvarigt för förluster som drabbar dig på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto. Om du registrerar dig på uppdrag av tredje part, t.ex. ett företag, en organisation eller annan person, intygar du genom att registrera dig att du har erforderlig behörighet från tredje part att göra detta.

Användarens skyldigheter

Du garanterar och utfäster att du kommer använda denna webbplats på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i detta Avtal och följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för webbplatsen.

Du förbinder dig att INTE:
 • sprida spam eller oönskade meddelande via e-post, SMS eller textfält
 • förorsaka avbrott eller försöka störa webbplatsens drift eller andra användare på något sätt
 • utge dig för att representera TimeCenter AB eller någon annan än dig själv
 • förfalska rubriker eller manipulera innehållet på webbplatsen för att dölja dess ursprung
 • lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet
 • agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda webbplatsen
 • använda webbplatsen för att delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning eller bindande bestämmelser
 • skicka in material som gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt
 • samla in eller spara en annan användares personuppgifter om du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren
 • använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som är avsett för annan användare eller att tillåta tredje part att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor
 • leta efter och/eller utnyttja sårbarheter i systemet eller bryta säkerhetsspärrar utan tillstånd
 • använda mjukvara, verktyg, drivrutin eller annan teknik (inklusive webbläsare, spiders, robotar eller intelligenta agenter) för att störa eller på annat sätt utnyttja webbplatsen på ett onormalt sätt
 • använda automatiska sätt, (inklusive spiders, robotar, crawlers, skärmskrapare och liknande) för att hämta eller bearbeta data från webbplatsen, om detta inte uttryckligen är tillåtet enligt TimeCenter
 • översätta, dekompilera, demontera, modifiera eller genom reverse engineering skapa härledda verk från TimeCenter och dess tjänster
Brott mot systemsäkerheten kan resultera i åtal. TimeCenter AB har rätt att utreda sådana brott och förbehåller sig rätten att involvera berörda myndigheter. Du förbinder dig också att försvara, ersätta och hålla TimeCenter AB skadeslös från och emot alla direkta och indirekta krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som förorsakats TimeCenter AB, dess dotterbolag, anställda, representanter eller konsulter i samband med din användning av denna webbplats.

Ändringar i tjänst och priser

TimeCenter AB kan när som helst utan att informera om detta ta bort, ändra eller korrigera fel eller utelämnanden överallt på webbplatsen, genomföra andra ändringar av webbplatsen, materialet och produkterna, programmen, tjänsterna eller priserna som beskrivs på webbplatsen, samt dra tillbaka eller stänga hela eller delar av åtkomsten till olika funktioner på webbplatsen.

Tredje part och länkar från webbplatsen

Denna webbplats kan tillhandahålla länkar till webbplatser som tillhör andra enheter. Alla besök på länkade webbplatser sker på egen risk och du har ansvaret för att vidta åtgärder för att skydda dig mot virus och liknande. TimeCenter AB varken övervakar eller granskar innehållet på webbplatser som tillhör tredje part och kan heller inte hållas ansvarigt för att information, produkter eller tjänster på dessa webbplatser är korrekt eller tillförlitlig. En länk innebär inte att TimeCenter AB eller denna webbplats sponsrar, rekommenderar, är ansluten till eller förbunden med, eller att en länkad webbplats har rätt att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller andra symboler som tillhör TimeCenter AB.

Huvudadministratörens skyldigheter

Huvudadministratören förbinder sig att erbjuda Personal och Slutkunder support och stöd för alla grundläggande funktioner i TimeCenter, t ex registrering, inloggning, bokning, avbokning och ombokning. Övrig teknisk support, felanmälan samt frågor som inte kan besvaras av administratören skall vidarebefordras till TimeCenter's kundtjänst via e-post. TimeCenter kan då, men är inte skyldig att, svara till Huvudadministratören som sedan för svaret vidare till berörd part. Huvudadministratören är dessutom ansvarig för hantering av schema, tjänster, personal och nödvändiga inställningar och anpassningar. Utöver detta har Huvudadministratören också skyldighet och är ensam ansvarig för att meddela Slutkunder om eventuellt inställda bokningar och andra ändringar som påverkar Slutkunden.

Slutkundens skyldigheter

Alla bokningar Slutkunden gör är bindande och måste efterfölja Tjänsteleverantörens bokningsregler. Slutkunden ansvarar för att denne kan fullfölja alla bokningar som gjorts hos Tjänsteleverantören via TimeCenter. Om Slutkunden inte kan närvara vid det bokade tillfället, ansvarar Slutkunden själv för att kommunicera detta till Tjänsteleverantören. Av säkerhetsskäl sparas Slutkundens IP-adress tillsammans med personligt identifierbar information. Denna lämnas endast ut om det krävs enligt lag eller annan författning, och då endast till domstol eller annan myndighet.

Slutanvändaren är ensamt ansvarig för att följa ytterligare villkor som Tjänsteleverantören kan tillägga för att använda Tjänsteleverantörens produkter och/eller tjänster, inklusive men inte begränsat till att betala de avgifter som tas ut av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören erkänner och accepterar att TimeCenter inte granskar eller verifierar tjänsteleverantörens villkor på något sätt, och att Slutanvändaren är ensam ansvarig för att utföra en egen granskning och bedömning av Tjänsteleverantören, Tjänsteleverantörens villkor och den tjänst som erbjuds av Tjänsteleverantören.

Integritetspolicy

Med ”personligt identifierbar information” (nedan PII) avses varje upplysning som lämnats av Tjänsteleverantören och dess Slutkunder, som kan användas för att identifiera, kontakta eller söka upp en specifik individ.

Du godkänner att Vi kan behandla din PII för att kunna tillhandahålla TimeCenter's bokningstjänst, för att överföra PII till tredje part som beskrivs här och att vår bearbetning kan innefatta, men inte är begränsad till, manuell eller automatisk åtgärd med PII såsom insamling, registrering, lagring och ändring av PII. Om den PII du tillhandahåller innehåller PII som rör andra personer än dig själv, är du ansvarig för att meddela dessa personer om denna bearbetning och erhålla deras samtycke till detta innan dessa PII tillhandahålls.

TimeCenter AB förbinder sig att, fr.o.m. upprättandet av ett användarkonto, inte avslöja PII för tredje part, med undantag för utlämnande och överföring av information till TimeCenter AB's samarbetspartners för hantering i ej marknadsföringssyfte, av information som TimeCenter AB enligt lag eller annan författning är skyldig att överlämna till domstol eller annan myndighet, samt för tredje part som förser oss med administrativa tjänster, såsom e-post och SMS-leverantörer. Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med PUL.

Vi har genomfört kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din konfidentiella information från förlust genom olyckshändelse samt från obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande, men vi kan inte garantera att obehörig tredje man aldrig kommer att kunna besegra dessa skyddsåtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som överförs till oss via Internet, och vi accepterar inget ansvar för eventuella oavsiktliga avslöjanden av sådan information. Du bekräftar att du lämnar din personliga och konfidentiella information på egen risk.

I den mån att PII kan innehålla personnummer och andra hälsorelaterade uppgifter godkänner du som beskrivs här att vi får behandla sådana uppgifter.
På begäran har du rätt att få information om vilka PII som vi behandlar om dig och hur din PII behandlas. En gång om året har du rätt att få sådan information kostnadsfritt. Du har också rätt att begära rättelse av din PII som behandlas av oss. Du intygar härmed att PII som du tillhandahåller oss är korrekt och att du kommer att meddela oss om eventuella ändringar i denna.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, såsom grafik och mjukvara, anses enligt TimeCenter AB skyddas av upphovsrätten, internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och fördrag som reglerar upphovsrätten och relaterade rättigheter och annat immaterialrättsligt skydd. Allt innehåll ägs eller på annat sätt innehas av TimeCenter AB. Ingenting i dessa användarvillkor medför att användaren ges någon som helst rätt till TimeCenter AB's immateriella rättigheter, närstående rättigheter eller know-how utom sådan användning som är nödvändig för att använda TimeCenter's bokningstjänst.

Tjänsteleverantören får inte sälja, överföra, licensiera, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet, annat än som uttryckligen beskrivs här. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är också förbjudet. Tjänsteleverantören får inte heller kopiera eller anpassa Html-koden som TimeCenter AB använder för att utforma och driva sina sidor. Otillbörligt utnyttjande av innehållet kan utgöra ett upphovsrättsintrång eller annat intrång i de immateriella rättigheterna. Alla markeringar för upphovsrätt och varumärkesskydd och liknande skall behållas vid kopiering för privat bruk. Genom att använda denna webbplats förbinder du dig att följa all internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och förhindra olaglig kopiering av materialet.

Allt material och immateriella rättigheter, know-how och närstående rättigheter därtill, som du skickar till oss eller publicerar på vår webbplats skall automatiskt ägas av oss, med fullständig och fri förfoganderätt, inklusive men inte begränsat till rätten att göra ändringar, överlåtelser till utomstående, kopiera och publicera i nuvarande och framtida medier. Du avsäger dig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, alla moraliska rättigheter i sådant material.

Marknadsföring och länkar

TimeCenter AB förbehåller sig rätten, vilket Tjänsteleverantören samtycker till, att infoga texter, grafik och länkar för marknadsföring av TimeCenter och dess tjänster, på webbplatsen, på Tjänsteleverantörens bokningssida, i meddelande via e-post och SMS, såsom bekräftelser och påminnelser, samt i nyhetsbrev.

Genom att använda tjänsten lämnar Tjänsteleverantören sitt medgivande till att TimeCenter AB får använda företagets eller organisationens (Tjänsteleverantörens) namn, varumärke, och logotyper i marknadsföring och på TimeCenter AB's webbplatser. Tjänsteleverantören kan skriftligen avsäga sig detta genom att kontakta TimeCenters kundtjänst.

Om du väljer att bädda in TimeCenter på annan webbplats, med IFRAME eller liknande teknik, förbinder du dig att upprätthålla en länk till TimeCenter's startsida (http://www.timecenter.com/sv/) under hela abonnemangstiden.

Kommunikation från TimeCenter

TimeCenter förbehåller sig rätten att kontakta Tjänsteleverantören, Huvudadministratören och Personal för feedback och för support- och servicerelaterade ärenden. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig via e-post, text- eller röstmeddelanden, eller via meddelanden på webbplatsen. Meddelanden kommer att anses mottagna inom 24 timmar från att de har skickats eller publicerats, oavsett om du faktiskt läst dessa. Det enda sättet att välja bort dessa meddelanden är att sluta använda tjänsten.

TimeCenter förbehåller sig rätten att direkt kontakta Slutkunder när detta krävs för att slutföra en bokning, då någon situation har uppstått som kräver kontakt eller i marknadsföringssyfte.

TimeCenter skickar automatiskt e-post och SMS på uppdrag av Tjänsteleverantören till Personal och Slutkunder, t.ex. i samband med bokningar och avbokningar. Tjänsteleverantören ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt och passande för innehållet i sådana meddelanden, och att Slutkunder kan svara direkt till denna. TimeCenter ansvarar inte för meddelanden som inte kommer fram.

Vårt ansvar

TimeCenter är inte ansvariga för att ge hjälp eller stöd till dig, inklusive korrigeringar av fel, uppgraderingar, support, uppdateringar, buggfixar, förbättringar eller andra typer av stöd. Du accepterar att TimeCenter's bokningstjänst tillhandahålls "i befintligt skick" och att TimeCenter inte har något ansvar eller någon skyldighet för lagring eller radering av inskickat material eller för något anspråk en Slutanvändare kan göra mot en Tjänsteleverantör för fel i bokningar eller andra misstag relaterade till bokningar. TimeCenter förbehåller sig rättigheten men inte skyldigheten, att ta bort inskickat material efter eget tycke. Vi kan övervaka din användning av tjänsten, i den utsträckning som lagen tillåter, för att säkerställa att dessa användarvillkor efterlevs, för att uppfylla rättsliga krav eller för att skydda våra och andras rättigheter, men framför allt för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på tjänsten.

TimeCenter är aldrig ansvarigt för utförandet av tjänster eller produkter bokade via TimeCenter's bokningstjänst.

99.9% driftgaranti

Vi garanterar att TimeCenter's bokningstjänst kommer att finnas tillgänglig 99.9% av tiden varje enskild månad, exklusive planerat driftunderhåll. Om tillgängligheten är lägre än detta, kommer Tjänsteleverantören att få kredit hos TimeCenter motsvarande en (1) dag för var 30:e minut som tjänsten ej är tillgänglig. För att erhålla denna kredit behöver Tjänsteleverantören kontakta TimeCenter inom 30 dagar från händelsen.

Planerat driftunderhåll kan utföras under våra serviceintervall som inträffar på lördagar mellan 03.00-07.00 svensk tid. Webbplatsen kan vara otillgänglig under hela eller delar av denna tiden.

Uppsägning av abonnemang

Om du bryter mot något av villkoren i detta Avtal har TimeCenter AB rätt att säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning av ditt abonnemang, upphör alla dina rättigheter i förhållande till TimeCenter. TimeCenter är inte skyldig att återbetala något av ditt förbetalda abonnemang eller SMS-krediter, bortsett från det som innefattas av Nöjd-kund-Garantin.

Utan hinder av någon bestämmelse i detta Avtal, förbehåller TimeCenter AB sig rätten att efter eget tycke, utan någon förvarning eller ansvar gentemot Tjänsteleverantören, säga upp Tjänsteleverantörens abonnemang och möjlighet att använda tjänsten, eller någon del därav, med trettio (30) dagars förvarning. I detta fall återbetalar TimeCenter kvarstående abonnemangsavgift och SMS-krediter.

En uppsägning av Tjänsteleverantörens abonnemang med TimeCenter kommer följdriktigt inte automatiskt säga upp avtalet mellan Slutanvändaren och Tjänsteleverantören.

Ansvarsbegränsning

TimeCenter AB, dess ägare, anställda, partners eller konsulter, kan aldrig hållas ansvariga för de skador (direkta eller indirekta), inklusive (men inte begränsat till) förlorad produktion, förlorade avtal, förlorade inkomster, förlorade data, förlorad information eller produktionsavbrott, som på något sätt har samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda webbplatsen eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med detta avtal. Vidare kan inte TimeCenter AB hållas ansvarigt om informationen på denna webbplats innehåller misstag, brister eller felaktigheter.

TimeCenter AB försöker att så långt det rimligen är möjligt att se till att informationen på denna webbplats är korrekt. Detta kan dock inte garanteras då materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel.

TimeCenter AB kan inte lämna några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet. Information kan snappas upp och TimeCenter AB lämnar inga garantier för att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element.

TimeCenter AB friskriver sig från alla sådana utfästelser. TimeCenter AB har vidare ingen skyldighet att ersätta användare för något som kan anses vara ett brott av TimeCenter AB mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av en Force Majeure-händelse, d.v.s. omständigheter utanför TimeCenter AB's rimliga kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser med mera. Med detta sagt bör det dock poängteras att alla säkerhets- och driftsåtgärder dagligen vidtas för att säkerställa ett smidigt och driftsäkert system.

Utan hinder av ovanstående, accepterar TimeCenter AB sådant ansvar mot dig som följer av tvingande lagstiftning, vilket ansvar dock skall, så långt det är tillåtet enligt lag, begränsas till det totala beloppet av avgifter som betalats av dig till oss.

Rätt till kompensation

Den enda rätt Tjänsteleverantören har till kompensation för tvist med TimeCenter AB, förutom vad som kan följa av tvingande lag, är att sluta använda tjänsten.

Tillämplig lag

Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av TimeCenter AB från dess kontor i Sverige. Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med materiell svensk rätt och skall prövas av svensk domstol om tvist uppstår. Dock kommer du inte att initiera någon rättegång utan att först meddela TimeCenter AB och genom diskussion ha provat, under två (2) månader, att nå en förlikning i frågan.

Information om cookies

TimeCenter använder cookies för att underlätta för dig som besökare. Ett exempel på detta är att webbplatsen "kommer ihåg" din e-postadress. Cookies lagras enbart på din dator och inte på webbplatsen. Om du inte vill ta emot cookies, eller bli meddelad om när de placeras, kan du själv ange detta i din webbläsare. För mer information om cookies, se PTS webbplats (Vad säger lagen om cookies)

Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms som ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, av någon behörig auktoritet, så kommer den berörda regeln eller bestämmelsen att avskiljas ifrån de övriga villkoren, som kommer fortsätta att vara giltiga i den högsta utsträckning tillåten enligt lag. I sådana fall kommer den del som blir bedömd som ogiltig eller icke verkställbar att ändras på ett sådant sätt så att den är förenlig med de berörda tillämpade lagarna, så att den så nära som möjligt matchar och reflekterar TimeCenter AB's ursprungliga syfte.    

Överlåtelse

Du har inte rätt att överföra, överlåta, pantsätta eller licensiera någon av dina rättigheter eller skyldigheter till någon tredje part. TimeCenter AB har rätt att överföra, överlåta, pantsätta eller licensiera alla sina rättigheter eller skyldigheter till något av dess dotterbolag.

I samband med en försäljning av aktier eller verksamhet i TimeCenter AB, helt eller delvis, har TimeCenter AB, oavsett vad som anges ovan beträffande PII, rätt att överföra och bearbeta PII i anslutning därtill, vilket inkluderar rätten att överlåta PII till en köpare av aktier eller verksamhet.    

Sekretess

Du samtycker till att hantera all information av konfidentiell karaktär som du erhållit direkt eller indirekt från eller gällande oss eller någon av våra samarbetspartners, som konfidentiell och inte använda den för något annat ändamål än för användning av TimeCenter's bokningstjänst.

Byt till Användarvillkor för privatpersoner
 Användarvillkor  
© 2018 TimeCenter